راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
مجله طب خانواده نوین مجله پژوهشی دانشکده پرستاری بانک ملی ایران است که با هدف ارتقای دانش، نگرش و عملکرد گروه پزشکی برای مواجهه بهتر آنان با مسائل تهدید کننده سلامتی جامعه از طریق انتشار مقالات پژوهشی زیر نظر سردبیر و هیات تحریریه آن از سال ۱۴۰۰ منتشر می‌شود. توجه به موارد زیر موجب تسریع در امر پذیرش مقالات و انتشار به هنگام آنها خواهد شد:
۱.مقالات پژوهشی اصیل Original Articles، گزارش مورد/موارد Case Report/Series در این مجله چاپ می شود.
۲.مقالات مروری و متاآنالیز که به سفارش سردبیر و شورای اجرایی تحریریه تهیه شده باشند قابل چاپ خواهند بود.  
۳.مقاله ارسالی نباید قبلاً در جای دیگر چاپ شده‌باشد و نویسنده متعهد شود تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله آن را برای نشریه ارسال نمی‌نماید.
۴.متن کامل مقاله (اعداد، جداول و نمودارها) باید با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار  Wordو با قلم ۱۴ Nazanin برای مطالب فارسی و قلم ۱۴ Times برای مطالب انگلیسی تهیه شود. ارائه چکیده انگلیسی منطبق با نوع فارسی و نیز کد اختصاصی کمیته اخلاق برای تمام مقالات الزامی است.
۵.روش نگارش مقالات در این مجله بر مبنای اصول نگارش مقالات زیست پزشکی،  مصوب کمیته بین المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی در ونکوور کانادا، است.
 
-نحوه ارائه متن مقاله:
الف)صفحه اول: شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (زیر نام نویسنده مسئول خط کشیده شود)  درجه علمی، سمت دانشگاهی و محل خدمت (بخش یا بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر) بوده و اعلام آدرس پستی و پست الکترونیکی (Email)،‌ تلفن و فاکس نویسنده مسئول ضروری است. این صفحه باید به امضاء کلیه نویسندگان مقاله رسیده باشد.
ب)خلاصه مقاله: خلاصه مقاله باید حداکثر ۲۵۰ کلمه بوده و به تفکیک حاوی قسمت های سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادات  باشد. در انتها آوردن سه تا پنج واژه کلیدی متناسب با متن الزامی است. خلاصه مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحات جداگانه نوشته و ارسال گردد.
ج)متن: شامل مقدمه(حداکثر در ۶۵۰ کلمه)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) است. در صفحات متن باید محل دقیق جداول، نمودارها و عکس‌ها مشخص شده باشد. تعداد صفحات متن نباید از حداکثر ۱۰ صفحه ۱۸ سطری تایپی تجاوز نماید. شماره منبع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود.
د)جداول و نمودارها: جداول و نمودار ها باید هرکدام در صفحه جداگانه ای تهیه و ارسال شوند. تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده‌است، اجتناب گردد. جداول باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با آخرین نسخه نرم افزار Word و با اعداد فارسی تایپ شوند. نمودارها نیز باید دارای عنوان کامل بوده و برای رسم آنها از آخرین نسخه نرم افزار Microsoft Excel استفاده شود.
ه)عکس ها: عکس های  ارائه شده بهتر است به صورت سیاه و سفید تهیه شود. ابعاد عکس نباید از ۱۱ در ۲۰ سانتی‌متر بزرگتر باشد. در مورد عکس‌هایی که از بیماران تهیه شده‌است، پوشاندن بخش های  مشخص کننده هویت بیمار ‌الزامی است. عکس‌ها باید اصل بوده و از ارسال فتوکپی و عکس های با کیفیت پایین خودداری شود.

۶.شیوه نگارش فهرست منابع: منابع مورد استفاده در مقاله باید بر اساس شیوه ونکوور و معاهده تهران فهرست شوند. اطلاعات بیشتر در این مورد در پایگاه اطلاع رسانی http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf  قابل دسترسی است. اگر تعداد نویسندگان مقاله، کمتر از ۶ نفر باشد، نام کلیه نویسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بیش از ۶ نفر باشد، مشابه روش فوق، پس از درج نام نویسنده ششم، از عبارت et al (به معنی "و سایرین") استفاده شود. در صورتی که تنها خلاصه مقاله مورد استفاده بوده است باید عبارت abstract در انتهای مرجع آورده شود.
 
*مثال برای منبع نویسی:

-مقاله در یک ژورنال:
 نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، (Volume)، شماره مجله، شماره صفحه ، نام ۶ نویسنده اول در ابتدا نوشته می شود و چنانچه تعداد نویسندگان بیش از این باشد کلمه et al آورده می شود .تنها کلمه اول عنوان و کلماتی که به طور نرمال با حروف بزرگ نوشته می‌شوند، Capital نوشته شوند. در صورتی که مقاله استنادی از یک نشریه فارسی زبان باشد لازم است با مراجعه به چکیده انگلیسی مقاله فارسی، مشخصات مقاله به انگلیسی درج شود. در انتهای مشخصات مقاله، در داخل پرانتز، عبارت (Full Text in Persian) درج گردد.
مثال :
Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res ۲۰۰۲; ۹۳۵ (۱-۲): ۴۰-۶.
 
-کتاب:
 نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کتاب، شماره چاپ (اگر چاپ اول نباشد)، شهر محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه.  
در صورت استفاده از یک کتاب به زبان فارسی لازم است مشخصات آن به انگلیسی درج گردد (بطور معمول، مشخصات انگلیسی کتب فارسی، در پشت جلد کتاب درج می شود). در انتهای مشخصات کتاب، در داخل پرانتز، عبارت (Text in Persian) درج گردد.
مثال:
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. ۳rd ed. St. Louis: Mosby; ۲۰۰۴
 
-فصلی از کتاب:
ابتدا نام نویسندگان آن فصل و سپس عنوان فصل نوشته می شود سپس کلمهin: و نام ویراستار کتاب ، سپس عنوان کتاب و محل نشر ، ناشر، سال و شماره صفحه آورده می شود (در صورتی که شماره نشر وجود دارد پس از نام کتاب ذکر می گردد.)
مثال :
Watkins AD, Neuropharmacology. In: Kay AB, Foster JA, editors. Allergy and allergic diseases. ۲nd ed.Oxford: Blackwell Science; ۱۹۹۷. P ۵۰۵- ۱۷.
 
-پایان نامه:
ابتدا نام خانوادگی و نام دانشجوی پایان نامه، سپس عنوان در گیومه و سپس کلمه پایان نامه عمومی یا تخصصی و سپس دانشکده و دانشگاه مربوطه وشهرو سال آن آورده می شود.
مثال:
Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University;۱۹۹۵.

لازم است مشخصات پایان‌نامه فارسی، مشابه مثال فوق، به انگلیسی درج گردد. در انتهای مشخصات پایان‌نامه، در داخل پرانتز، عبارت (Text in Persian) درج گردد.
 
-مقاله ارائه شده در کنفرانس:
نام ارائه دهندگان مقاله، عنوان مقاله، سپس کلمه :In ،نام نویسندگان کتاب کنفرانس و کلمه editors وسپس نام کنگره و سال و ماه روز آن و محل اجرای کنفرانس. محل نشر، ناشر، سال و صفحه مورد استفاده می آید.
چنانچه منبع مورد استفاده انتشارات دولتی یا سازمان های دولتی باشد، نام سازمان یا دولت، عنوان منتشره، محل و سال نوشته می شود.
مثال :
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P,editors. MEDINFO ۷۲. Proceeding of the ۷th world congress on Medical informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰;Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland, ۱۹۹۲. P۱۵۶۱-۵.
 
-
مقاله استخراج شده از یک منبع الکترونیک

مثال :
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infec Dis [Internet]. ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۲۰۰۷ Jun ۵];۱(۱):[۲۴ screens]. Available from:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html
 
۷.تمام مقالات باید از طریق پایگاه الکترونیک به نشانی facultynursingbmigmail.com به مجله فرستاده شوند.
۸.مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده تمام نویسندگان مقالات است.
۹.تمام مکاتبات مربوط به مقاله از طرف مجله فقط با نویسنده مسئول مکاتبات صورت خواهد گرفت.
۱۰.هیات تحریریه در پذیرش، ‌رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات آزاد است.

دفعات مشاهده: 565 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طب خانواده نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Modern Family Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb